Lions Aalborg MariendalMariendalVi donererAktiviteterMedlemmerHistorieVedtægterKontakt osLinks
  Optagelse   
Vil du have teksten p� vores hjemmeside l�st h�jt, kan du hente et lille gratis program p� www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besge Nextwave

Vedtægter:

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. april 2005.


§ 1.Tilknytning til Lions Club International.

Lions Club Aalborg Mariendal er godkendt af The International Association of Lions
og tilknyttet denne sammenslutning, og er således forpligtet til at overholde sam-
menslutningens lov og vedtægter.

 

§ 2.Clubbens navn, formål og område.
Clubbens navn er Lions Club Aalborg Mariendal.
Clubbens formål er ved aktiviteter at fremskaffe midler, der anvendes til humanitære,
alment velgørende eller alment nyttige formål, internationalt, nationalt og lokalt.
Clubbens lokale virkeområde er Aalborg kommune.
Clubbens clubår er 1. juli - 30. juni.
Clubbens regnskabsår er 1. april - 31. marts.

§ 3.Optagelse af medlemmer.

Medlemskab kan kun opnås ved indbydelse fra clubben.

Forslag til optagelse af nyt medlem kan fremsættes af ethvert medlem til clubbens
medlemsudvalg.

Medlemsudvalget indhenter oplysninger om den foreslåede og videregiver derefter
forslaget til bestyrelsen med de fremskaffede oplysninger og udvalgets indstilling.
Presidenten giver på førstkommende medlemsmøde underretning om det indkomne
forslag og meddeler, at evt. indsigelse mod forslaget kan fremsættes over for ham
inden for en frist af 14 dage.

Forslag til optagelse af nyt medlem fremsendes til de af clubbens medlemmer, der
ikke var til stede på mødet, senest 7 dage efter forslaget har været præsenteret
på medlemsmødet.

Efter fristens udløb træffer bestyrelsen ved almindelig stemmeflerhed bestemmelse
om, hvorvidt forslaget skal godkendes, og i så fald indbydes den foreslåede gennem
forslagsstilleren til at deltage i et eller flere medlemsmøder, inden han bestemmer
sig for at blive medlem af clubben.

Alle forhandlinger vedrørende medlemsoptagelse betragtes som fortrolige.

Inden anmeldelsen til Lions Clubs International må tiltrædelsesafgift og
medlemskontingent være betalt.

 

§ 4.Overflytning af medlemmer.

Optagelse af et medlem af en anden Lions Club, som udtræder af denne anden club,
sker efter bestemmelserne i § 3, dog at han er berettiget til selv at søge optagelse i
clubben. Inden optagelsen skal der indhentes en udtalelse fra den tidligere club.

 

§ 5.Kontingent.

Ved optagelse i clubben betales en på en generalforsamling fastsat tiltrædelsesafgift,
hvoraf det af den internationale bestyrelse fastsatte indmeldelsesgebyr afholdes.

Det årlige kontingent fastlægges på den ordinære generalforsamling og erlægges 
halvårsvis forud. Kontingentet anvendes til betaling af clubbens administrative udgifter
og clubbens afgifter til Lions International, multipeldistriktet og deldistriktet, og dets
størrelse skal fastsættes under hensynet hertil.

§ 6.Udmeldelse.

Et medlem kan når som helst udtræde af clubben ved skriftlig meddelelse til
presidenten eller sekretæren, men det fritages ikke af denne grund for at betale
forfaldent kontingent eller anden afgift til clubben.

Et udmeldt medlem er forpligtet til uopholdeligt at aflevere ting, der tilhører clubben, 
og at undlade at anvende den internationale sammenslutnings emblem eller andre
kendetegn.

§ 7.Udelukkelse.

Et medlem kan efter bestyrelsens bestemmelse udelukkes af clubben, når han:
a) trods gentagne påmindelser i et halvt år har undladt at betale forfaldent kontingent,
    eller
b) uden at melde forfald er udeblevet fra tre på hinanden følgende medlemsmøder eller
fra i alt 6 møder indenfor et clubår.

Et medlem kan endvidere udelukkes fra clubben, når han i øvrigt i væsentlig grad
tilsidesætter sine pligter over for den internationale sammenslutning, særlig ved at virke
imod Lions Internationals formål eller ved uden fyldestgørende grund at nægte at yde
personlig bistand til clubbens aktiviteter. En sådan udelukkelse kræver enstemmighed
indenfor bestyrelsen og godkendelse på et medlemsmøde med mindst tre fjerdedele af
de afgivne stemmer.

Inden beslutningen om udelukkelse træffes, skal bestyrelsen underrette medlemmet om
den foreliggende risiko for udelukkelse og derved give ham mulighed for selv at udmelde

sig.


§ 8.Generalforsamlinger.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle clubbens anliggender.

Den indkaldes af presidenten med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert
enkelt medlem, indeholdende dagsorden, samt bestyrelsens forslag til ny president og
dennes forslag til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen vælger selv en dirigent.
Referat af forhandlingerne udarbejdes af clubbens sekretær og underskrives af dirigenten
inden udsendelse til clubbens medlemmer.

Beslutning træffes af de fremmødte medlemmer ved simpel stemmeflerhed, medmindre
andet er bestemt i denne vedtægt.

 

§ 9.Ordinære generalforsamlinger.

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år senest den 25. april efter bestyrelsens
nærmere bestemmelse.

Generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Presidenten aflægger beretning om clubbens virksomhed.
3. Kassereren forelægger:
- Revideret regnskab for Clubkassen for det forløbne regnskabsår.
- Budget for Clubkassen for det følgende regnskabsår.
- Forslag til kontingent og tiltrædelsesafgift for det følgende clubår.
- Revideret regnskab for aktivitetskassen for det forløbne regnskabsår.
4. Valg af president.

5. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 2 revisorer.
7. Fastsættelse af bestyrelsens rådighedsbeløb, jf. § 13, dog ikke under 2500 kr.
8. Fastsættelse af medlemsmøder i det følgende clubår.
9. Eventuelt.

Ethvert medlem kan kræve yderligere punkter optaget på dagsordenen ved skriftlig
meddelelse til presidenten inden 1. marts.

Der kan ikke træffes beslutning af generalforsamlingen om anliggender, der ikke er anført
i dagsordenen, men andre emner kan drøftes i det omfang, som dirigenten bestemmer.

Valgene af president, øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisorer sker for det følgende
clubår.

Alle valg skal på begæring af blot et medlem ske skriftligt.


§ 10.Udvalgsformænd.

Ved den ordinære generalforsamling udpeger den nyvalgte president clubbens udvalgsformænd.


§ 11.Ekstraordinære generalforsamlinger.

Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes efter presidentens eller bestyrelsens

bestemmelse og skal afholdes, hvis mindst en tredjedel af clubbens medlemmer henvender

sig skriftligt til bestyrelsen herom med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen skal i

de sidstnævnte tilfælde afholdes senest en måned efter, at bestemmelsen er truffet, eller

en anmodning er modtaget.


§ 12.Aktivitetskassen.

Clubben skal til administration af fremskaffede midler, bestemt for clubbens humanitære og

alment velgørende eller på anden måde alment nyttige arbejde, oprette en aktivitetskasse.

Aktivitetskassens midler kan kun anvendes til disse formål.

Såfremt en forventet overskudsgivende aktivitet resulterer i underskud, skal dette dækkes

af clubkassen. Der kan ikke gennemføres en senere aktivitet til dækning af dette.

Over aktivitetskassens midler skal der under tilsyn af revisorerne føres særskilt regnskab,

ligesom disse midler skal holdes fuldstændig adskilt fra clubbens øvrige formue.

 

§ 13.Bestyrelsen.

Bestyrelsen, der består af president, past president, vicepresident, sekretær, kasserer,

clubmester og tailtwister, varetager den daglige ledelse af clubben, og clubbens president

er formand for bestyrelsen. Bestyrelsen består af mindst 5 og højest 7 medlemmer.

Presidenten indgår i det følgende års bestyrelse som past president.
Bestyrelsesmøder afholdes med regelmæssige mellemrum jævnfør bestyrelsens

forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Dens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, hvis intet andet er fastlagt i denne

vedtægt. Den skal drøfte og udtale sig om anliggender, som den forelægger til beslutning

på et almindeligt medlemsmøde.

Den stiller forslag om, hvem der skal være president. Denne stiller forslag om, hvem der

skal være medlemmer af bestyrelsen i det følgende år, og forslagene udsendes sammen

med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Den er berettiget til at disponere over et rådighedsbeløb fra aktivitetskassen, hvis størrelse

er fastlagt på generalforsamlingen.

 

§ 14.Presidenten.

Presidenten repræsenterer clubben. Han leder forhandlingerne ved bestyrelsesmøder enten
personlig eller ved en af ham udpeget stedfortræder. Han nedsætter efter forhandling med
bestyrelsen såvel stående som særlige udvalg. Han er berettiget til at deltage i alle

udvalgsmøder.


§ 15.Sekretæren.
Sekretæren skal afgive de foreskrevne indberetninger til Lions International. Han skal
udfærdige referat af møder og bistå presidenten ved udfærdigelse af skrivelser, indkaldelser
og dagsordener.

§ 16.Kassereren.

Kassereren fører clubbens regnskaber for clubkassen og aktivitetskassen. Disse to regnskaber
må holdes skarpt adskilt fra hinanden.

Han må drage omsorg for, at clubbens midler ikke anvendes i strid med denne vedtægt, og
herunder at indsamlede midler ikke anvendes til clubbens administrative formål.

Ved udgangen af regnskabsåret udfærdiger han årsregnskaber for såvel administration som
aktiviteter, og fremlægger dem i revideret stand på generalforsamlingen.

Han modtager indkomne penge, og sørger for deres opbevaring. Han foretager udbetalinger

på bestyrelsens vegne.


§ 17.Vicepresidenten.

Vicepresidenten træder ved presidentens forfald i hans sted.

 

§ 18.Clubmesteren.

Clubmesteren har opsynet med clubbens ejendele og forestår det praktiske arrangement af alle
clubbens møder.
Clubmesteren leder medlemsmøderne.

 

§ 19.Tailtwisteren.

Tailtwisteren har til opgave at skabe en munter og fornøjelig stemning under medlemsmøderne
og at sørge for, at de præges af godt kammeratskab. Han kan for at fremme dette formål pålægge
bøder af passende størrelse.


§ 20.Past presidenten.

Past presidenten er formand for medlemsudvalget. Past presidenten har i den egenskab, sammen
med sponsor, det overordnede ansvar for de nye medlemmers trivsel i clubben.


§ 21.Revisorer.

Revisorerne reviderer regnskaberne for clubkassen og aktivitetskassen.. De må påse, ikke blot, at
der foreligger behørige oplysninger om alle indtægter og kvittering for alle udgifter, men også, at

der er fornødent grundlag for de afholdte udgifter, og at midlerne er anvendt til de bestemte formål.
Revisorerne vælges i henhold til clubbens regnskabsår.


§ 22.Fuldmagt.

Clubben kan forpligtes økonomisk af presidenten i forening med et flertal i bestyrelsen.
Presidenten kan meddele fuldmagt til at trække på clubbens konti.

 

§ 23.Hæftelse for clubbens forpligtelser.

Intet medlem hæfter personlig for clubbens forpligtelser.

 

§ 24.Medlemsmøder.

Medlemsmøder afholdes med regelmæssige mellemrum. Beslutning om tidspunkt for det følgende

clubår træffes på den ordinære generalforsamling Bestyrelsen fastlægger dagsorden for hvert

møde og udsender den til medlemmerne. På medlemsmøderne træffes beslutning om iværksættelse

af aktiviteter og om anvendelse af de midler, der er indkommet ved sådanne. I tilfælde af særlig

betydningsfulde afgørelser bør det påses, at sagen undergives behandling på to på hinanden

følgende møder. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinære medlemsmøder.

Medlemsmødets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med mindre andet er

foreskrevet i denne vedtægt.


§ 25.Clubbens opløsning.

Clubben kan ikke opløses, så længe et antal medlemmer, som The International Association of

Lions Clubs må anse for tilstrækkeligt, er villige til at føre clubben videre i overensstemmelse

med sammenslutningens lov. I tilfælde af opløsning af clubben skal underretning gives til

sammenslutningen, og clubbens almindelige formue skal tilbydes en forening med beslægtet formål,

fortrinsvis en dansk Lions Club, efter generalforsamlingens bestemmelse. Den under en oprettet

aktivitetskasse henhørende formue skal inden clubbens opløsning anvendes i henhold til § 12.


§ 26.Ændring af vedtægten.

Ændring af denne vedtægt kan ske på en generalforsamling, når det i den udsendte dagsorden er

anført, at der er forslag om en vedtægtsændring og hvilket forhold forslaget angår.

 

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark